Blog

August 27 Billig boligadvokat - Få 3 gratis tilbud Sidst udgivet den 27-08-2018

Eksempler på forhandling med en boligadvokat

Følgende købstilbud er betinget af min boligadvokats godkendelse af købsaftalen med samtlige dokumenter i deres helhed. Købstilbuddet bortfalder automatisk den (dato og tidspunkt). Tilbuddet er endvidere betinget af sælgers accept af nedenstående:

Dispositionsdato jævnfør købsaftalens advokat standardbestemmelser. Årsagen til en tidligere dispositionsdato er grundet nødvendigheden af at nyopsætte køkken og bad inden indflytning kan foretages.

Ejerforeningen. Af generalforsamlingsreferatet og budgettet for det kommende år år fremgår det, at udgift til udskiftning af gelændere samt maling af opgange koster hver lejlighed 60.000,- kr. Denne udgift skal sælger indbetale til ejerforeningens administrator før den økonomiske overtagelsesdato til fuld endelig afgørelse. Alle afvigelser fra budgettets fastsatte beløb er herefter sælger helt uvedkommende.

Køber sørger for godkendelse

Lille etværelses lejlighed, som er brugt til at studere, feste og sove i. Kort sagt, en ikke særlig velholdt lejlighed, med lidt dårlig lugt og  nusset indretning. Efter aftale med sælger fastsættes prisen 20.000 kr. højere end andre tilsvarende lejligheder i ejendommen har været solgt til, da lejligheden på salgstidspunktet er den eneste lejlighed i ejendommen udbudt til salg.

Efter ca. tre måneder er der en potentiel køber med hænderne godt skruet på, som kan se mulighederne i lejligheden med lidt forandringer. Køber sørger for boligadvokat godkendelse fra sin bank og giver et kontant bud på lejligheden. Køber ønsker at købe lejligheden 60.000  kr. under den udbudte pris. Sælger afviser buddet og beder mægleren om at forhandle en bedre pris igennem.

Alternative lejligheder på markedet

Køber ønsker at købe den pågældende lejlighed 50.000,- kr. under prisen. Sælger afviser tilbuddet og beder mægleren om at forhandle en bedre pris igennem. Køber returnerer afslaget med ophøjet ro.

Den budte kontantpris skal sælger acceptere, ellers vil køber se sig om efter en anden lejlighed. Sælger får en dags betænkningstid og vender herefter tilbage til mægleren og accepterer at sælge til den pågældende køber. Her vandt køber med den hårde returnering.

Køber var også i den mest gunstige position. Han havde ikke travlt med at flytte ind, og  der var mange alternative lejligheder på markedet. Samtidig blev det til fordel for køber, at sælger ikke præsenterede varen bedre.

Personligt møde med køber

Sælger ønsker at få ejendommen solgt hurtigt. Sælger giver boligadvokat mandat til at forhandle færdig med køber med et maksimalt prisafslag på 100.000 kr. Efter en lang telefonsamtale og personligt møde med køber ender det med, at sælger må acceptere et afslag på ca. 30.000 kr.

Det er den udgift, der ifølge tilstandsrapporten, skal bruges for at ejendommen  er i god byggeteknisk stand. Forhandlingen blev altså gennemført med et fælles ønske om at finde  en løsning, der gør alle parter glade.

Ved at sætte sig ned og drøfte forholdene igennem med ejendomsmægleren giver man som køber mægleren en fornemmelse af, hvad  der er vigtigt at få gennemført, og hvor man kan gå på kompromis. Selv om mægleren i denne handel er sælgers mand, bliver løsningen forhandlet på plads til både køber og sælgers tilfredshed. Det bør være målet for enhver ejendomsmægler i praksis.

 

July 23 Få 3 gratis tilbud og spar 19% Sidst udgivet den 23-07-2018

Købstædernes udrejselister 1780-1794

Jeg vil i det følgende analysere udrejselister for de otte byer Horsens, Holstebro, Nibe, Kolding, Skive, Viborg, Vejle og Århus. Det er vigtigt at understrege, at årstallene for de bevarede lister er forskellige, hvorfor en sammenligning af byernes lister ikke lader sig gøre - eller i hvert fald kommer til at hvile på et spinkelt grundlag. Derimod vil jeg bruge listerne til at undersøge byernes markedsaktivitet og rejsemønstre for det pågældende år. Med kun otte lister er materialet også for spinkelt til at fremsætte nogle generelle strukturer for udrejsemønstret. Først og fremmest kan man undersøge, hvor mange markedsrejser der blev givet tilladelse til, hvilke håndværkere og købmænd der fik tilladelse, og hvor mange forskellige personer og håndværk markedsrejserne fordelte sig på.

Dertil kommer en undersøgelse af, hvilke markedsbyer de handlende søgte og ?k tilladelse til. Denne oplysning kan sige noget om de markedsrejsendes mobilitet. Dernæst kan man undersøge, om der var tendens til at tage på marked i en anden by, når der var marked i hjembyen. Af de undersøgte byer havde Horsens flest markedsrejser, efterfulgt af Kolding og Århus. De færreste markedsrejser tegnede byerne Skive, Nibe og Vejle sig for. Disse betragtninger skal dog ikke vægtes for højt, eftersom årstallene for listerne er forskellige, men det kan dog ikke undre, at de største byer kunne præstere flest markedsrejser.

 

De otte byers rejsemønstre

De otte undersøgte lister viser, at de handlende fra Horsens kom længst omkring. I 1780 fik de handlende fra byen tilladelse til at besøge seksten forskellige købstæder og tre forskellige landsbyer. De mest besøgte markeder blev dog afholdt i nabobyerne; Skanderborg og Vejle var nemlig de to købstæder, der blev tilladt ?est rejser til. Dog har de to landsbymarkeder i Ry nok været de mest besøgte med 53 tilladte markedsrejser. Også i Kolding spredte markedsrejserne sig længere end til de nærmeste byer og markeder. Randers, Holstebro og Ringkøbing var således blandt de byer, der blev givet gratis tilladelse til at besøge.

Varde var med 43 tilladelser den markedsby, der blev givet ?est tilladelser til at besøge, dog fordelt på syv forskellige markeder i byen. Horsens og Kolding hørte som allerede nævnt til byerne med den største udadgående markedsaktivitet, Århus var den tredjestørste. I Århus var det geografiske område for markedsaktiviteten dog ikke tilsvarende stort i 1784. Således kom de handlende i byen kun til de nærliggende købstæder samt landsbymarkedet i Ry. For de sidste fem byer - Holstebro, Nibe, Skive, Viborg og Vejle - gælder, at det hovedsageligt var naboområdet, der blev besøgt.

 

Markedspas til et marked

De handlende i Vejle kunne dog præstere tilladelser til syv markeder i Holstebro. Analysen af de otte udrejselister har vist, at der oftest blev givet mere end et markedspas til et marked. Almindeligvis var der altså ?ere handlende fra samme by, som fik billig pas til at besøge et marked. Ofte ser det også ud til, at grupper af samme erhverv drog sammen på markedsrejser. Det er blandt andet gentagne gange tilfældet med feldberederne i Horsens, rebslagerne og skomagerne i Kolding og hattemagerne i Viborg.

 

March 14 Få 3 håndværker tilbud Sidst udgivet den 14-03-2018

Stagnationen i bydannelser var ikke ensbetydende med mangel på differentieringer eller forskydninger i det eksisterende danske bysystem. En opgørelse over konsumtionsindtægterne pr. civil indbygger i 1760´erne - og dermed byens omsætning - giver et hurtigt indblik i byhierarkiet. Interessant er det, at vel var landsdelscentrenes konsumtionstal pr. indbygger høje, men andre byer kunne også trække stor omsætning til byen. Det gælder især Roskilde, Randers, Næstved, Køge og Slagelse og - meget overraskende - Slangerup og Frederikssund.

Det er tydeligt, at de byer, der blev anlagt efter reformationen som hovedregel var ringe merkantile centre, med Hillerød og Sorø som undtagelser. Et andet spørgsmål er, hvordan det økonomiske styrkeforhold mellem byerne forandrede sig over tid. Jeg har forsøgt at anstille en sammenligning ud fra tre datasæt, der formentlig giver et tilstrækkeligt indtryk af byernes samlede økonomiske styrke. Det ene sæt består af købstædernes pengeskatter fra fire år i perioden 1596-1621. Beregningsgrundlaget for disse kendes ikke, men det må formodes, at der er tale om en vurdering af byernes samlede skatteevne.

Tilbud på håndværkerarbejde

Det andet sæt er et gennemsnit af konsumtionen fra 1758-1760, København dog 1772-1774. Det tredje sæt er købstædernes andel af den krigsskat, der blev pålignet dem i 1864. Grundlaget herfor er godt beskrevet. København blev pålagt at udrede 100.000 rigsdaler, mens provinskøbstæderne skulle udrede 390.000 rigsdaler fordelt mellem dem med 1/3 af beløbet efter henholdsvis deres indbyggerantal, assurancesummer og ordinære indtægter. Forholdet mellem København og provinsen var tilsyneladende arbitrært opgjort, men ikke mere tilfældigt end, at der var samme forhold mellem beløbene i indkomstskatten i 1867.

København, der 1596-1621 betalte lidt mindre i skat end de øvrige sjællandske og mønske købstæder tilsammen, kunne efter midten af 1700-tallet indkræve godt fem gange mere. I Jylland som helhed var der tale om en væsentlig forskydning fra vest til øst, der alene forklares ved Ribes nedgang i skatteevne. Tallene tyder mest af alt på et overvejende konstant regionalt mønster i bysystemet, men det udelukkede ikke ændringer i fordelingen mellem byerne inden for regionerne.

Spar 25% med 3 gode tilbud

I Midt- og Nordjylland var det traditionelle landsdelscenter Aalborg udsat for tab i relativ styrke. Det kan allerede konstateres i konsumtionstallene fra 1758-1760. Byens nedgang i tilbud i forhold til Vendsyssels købstæder var markant i den seneste periode, forårsaget af Hjørrings og Thisteds forbedrede status som tra?kknudepunkter og etableringen af fæstningskøbstaden Frederikshavn (købstad 1818). Viborg, et andet landsdelscenter, bevarede sin position i regionen. I Vestjylland var billedet præget af landsdelscentret Ribes dramatiske tilbagegang siden 1600-tallets begyndelse, hvilket er den væsentligste forklaring på de andre købstæders relative fremgang.

Befolkningsmæssigt stod disse nemlig også i stampe i de første ca. 150 år af denne periode, der i det hele taget var præget af en generel økonomisk af-urbanisering af regionen. Varde, Ringkøbing og Lemvigs relative fremgang i den seneste periode afspejler sandsynligvis en stærkere urbaniseret økonomi i regionen afledt af en almindelig velstandsstigning og den større landbrugseksport. Østjylland var i sammenligning hermed langt mere konstant. Der var to bevægelser gennem de ca. 250 år: Der sås en mindre glidning af økonomisk styrke over mod Randers på bekostning af et større fald i Ebeltofts skatteevne og et mindre fald i Grenaas og Århus`.

Århus og Fredericia

Dertil kom længere mod syd en noget større glidning mod den nye by Fredericia med en næsten tilsvarende tilbagegang for Kolding. Det er bemærkelsesværdigt, at håndværkere i Århus som landsdelscenter var noget mindre markant i forhold til de omgivende købstæder end de fleste andre landsdelscentre. På Fyn var styrkefordelingen mellem byerne iøjnefaldende stabil med Odense som ubestridt landsdelscenter.

Eneste større udsving var netop Odenses noget større andel af konsumtionen i 1758-1760 end af de to skatteopgørelser, men det kan skyldes en iboende tendens i konsumtionstallene til at vægte luksusforbrug højere end dagligt forbrug, hvilket kan få stiftsbyen til at fremstå lidt for bastant. Det samme kan måske være årsagen til, at en anden stiftsby, Roskilde, går relativt frem fra 1598-1621 til 1758-1760 på trods af byens befolkningsnedgang.På Sjælland var billedet ellers for de fleste byers vedkommende praktisk talt uforandret perioden igennem, men med den væsentlige undtagelse, at Køge udsattes for et kraftigt fald i skatteevne på grund af byens tab af flyttemand og udenrigshandel til København.

November 7 Trægulve og underlag Sidst udgivet den 07-11-2017

Bjælkelag, der benyttes som underlag for bærende trægulve, skal være afrettede til plan flade eller oprettet ved påforing ovenpå eller på siden af bjælker. Opretningen skal mindst have en bredde på 45 mm, så der ikke er risiko for ?ækning ved sømning af trægulvet. Det bedste resultat opnås, hvis fugtindholdet i bjælkerne ved lægningen svarer til bræddernes. Hvis bjælkerne har for højt fugtindhold, vil gulvet sætte sig som følge af det svind, der sker ved udtørring af bjælkelaget. Problemet er størst ved meget høje bjælker og især ved anvendelse af savskåret tømmer. For savskåret tømmer må der påregnes, at en naturlig tørring vil tage lang tid. Ovntørring kan nedbringe tørretiden, men for store tømmerdimensioner skal der afsættes god tid til tørringen. Fugtindholdet i bjælkerne bør derfor ved lægning af gulvet højst være 13 %. Det betyder, at gennemsnittet af de målinger, der foretages, højst må være 13 %, og at der normalt ikke bør forekomme enkeltresultater højere end 15. For højt fugtindhold i bjælker med stort tværsnit kan også føre til skjult skimmelvækst ved isolering i gulvkonstruktioner, hvis bjælkelaget lukkes, inden bjælkerne er tørret tilstrækkeligt ud. Behovet for opretning og afretning af bjælkelag kan minimeres ved at anvende bjælker af spærtræ, limtræ eller LVL, der normalt har tilfredsstillende lavt fugtindhold.

Befæstigelsesmidler

Ved lægning af trægulve anvendes en række befæstigelsesmidler i form af bl.a. søm, skruer, lim og bøjler.

Skruer, søm og klammer

Gulvbrædder fastgøres til strøer, bjælkelag, bærende undergulve og betondæk med enten skruer, søm eller klammer. Hvilke typer af forbindelsesmidler, der er egnet til de enkelte gulvtyper og underlag, fremgår af de efterfølgende afsnit. Gulvleverandørens anbefalinger bør dog altid følges.

 

 

October 16 Sådan får du 3 gratis tømrer tilbud Sidst udgivet den 16-10-2017

Udfyld skemaet online på under seks minutter nu og få op til 3 fordelagtige og solide tilbud - gratis og uforpligtende på din tømreropgave ligegyldigt om sagen er lille eller større. Spar op til 40% på en tømrermester på Fyn.

Drømmer du om at få opført et træhus? At drømme om et træhus er på mange måder en god idé. Prisen afhænger dog af, hvilke interiør og størrelse du går efter. I lang tid var priserne på præfabrikerede træhuse mindre end huse opført i beton. Men siden da er byggeomkostningerne blevet mere og mere ens, med udviklingen af massive elementer med store sten og nøglefærdige vægelementer.

Tømrermestrene i dit nabolag er stolte af deres erhverv og det arbejde, de udfører. De elsker, at kunderne er glade og ligesom mange andre, kan de lide at få ros. Vores tilknyttede samarbejdspartnere er specielt håndplukkede og godkendte. Tømrermesteren styrer byggeprojektet i samarbejde med dig og derfor kan du være helt rolig for, at det færdige resultat bliver som du forventer. Der skydes ikke nogen genveje, men tømrermestrene sikrer sig altid, at professionelt håndværk foretages. Vi er meget stolte af vores troværdige tømrerfirmaer! Få 3 gode tilbud på tømrerarbejde nær dig og spar op til 40%. Tømrerforretningerne er så klar til at påtage sig din tømreropgave! 

 

Når du har fået flere seriøse tilbud fra kompetente tømrermestre, bør man bede dem om at møde op så I kan diskutere problemet i detaljer og tømrerfirmaet kan danne sig et overblik over problemets omfang. Sådan kan du få et skræddersyet tilbud og samtidig skabe en kontakt til den aktuelle tømrermester. Dette møde er ligeledes en god mulighed for at diskutere løsninger, materialevalg med videre.

Når du skal til at vælge imellem de modtagne tilbud så tjek, at samtlige udgifter er inkluderet og aftalt. Det er endvidere klogt at kontrollere tømrerfirmaernes referencer - husk dog at være opmærksom på, at virksomhederne i Svendborg på deres websites kun publicerer de positive referencer og glemmer de mindre gode.

 

 

August 14 Spar 22% med 3 tilbud på isolering Sidst udgivet den 14-08-2017

Få op til 3 lokale isoleringstilbud fra pålidelige isoleringsmænd i dit område, der gerne vil byde på din isoleringsopgave. Oplys om din isoleringsopgave i skemaet online på 5 minutter og modtag op til 3 friske tilbud i løbet af to dage. Det er fuldstændig gratis og uforpligtende, og du kan spare næsten 40% på isoleringsudgiften ved at bruge denne service.

Billig-isolering er den nemmeste måde for alle at komme i kontakt med et lokalt isoleringsfirma, som kan give et konkurrencedygtigt tilbud på din opgave. Vi leverer tre helt gratis og uforpligtende tilbud på efterisolering. At finde den rigtige isolatør i Ringsted til din opgave koster en del tid, hvis du selv skal gøre det. Hvis du anvender vores service, skal du ikke anvende tid på eksempelvis at lede i virksomhedsoversigter. I stedet kan du lade isoleringsfirmaerne komme til dig. Der er normalt rigelig planlægning, når en kælder skal isoleres. Man kan naturligvis beslutte sig for at gøre al arbejdet selv, eller man kan overdrage opgaven til en isoleringsmand.

Mange vælger at isolere det nemme arbejde selv og få uddannede isolatører til at isolere de svære dele. Når du skal finde et isoleringsfirma nær dig, er det ofte tidskrævende at finde den rette. Der er et stort antal af isoleringsmænd, der alle er interesserede i at få dig som kunde. Således kan du med fordel bruge vores tilbud, så du undgår udfordringen med at have styr på alle isolatører nær dig. Vi ordner hele arbejder for dig og du skal blot vælge mellem de tilbud du får tilsendt - enklere bliver det ikke! Vi formidler din opgave til vores gruppe af interesserede isoleringsmænd, og maksimalt 3 isoleringsmænd vinder retten til at levere dig et uforpligtende tilbud.

Husk at isoleringsfirmaerne på Sjælland godt ved at de konkurrerer med hinanden, så de giver altid de bedste priser på din isoleringsopgave. Sørg altid at få et skriftligt tilbud med det totale beløb. Normalt forekommende yderligere arbejdsopgaver i forbindelse med indendørs isolering er for eksempel: slibning, suspension af stof, dekorering, gulvmaling, vådrumsmaling mm. Vil du have et varmt hjem, så brug vores gratis tjenesteportal til at modtage 3 fantastiske isoleringstilbud. Vores sikre isoleringsmænd er nøje udvalgt og certificerede. Der skydes ikke nogen genveje og isoleringsfirmaetstår altid inde for, at perfekt håndværk bliver leveret. Vi er virkelig stolte af vores effektive isoleringsmænd! Besøg sitet Billig-isolering.dk allerede i dag!

 

April 22 Få 3 tilbud på murerarbejde - gratis og uforpligtende Sidst udgivet den 22-04-2017

På 3murertilbud.nu assisterer vi dig med at finde en troværdig murer, som også befinder sig tæt på, hvor du bor. Det foregår sådan, at du opdaterer skemaet online med, hvad du har behov for hjælp til. Herefter afgiver 3 murerfirmaer tilbud på det job, som skal klares. Du bestemmer helt selv, hvilket firma du ønsker at bestille til jobbet. Du er ikke forpligtet til at acceptere nogen af tilbuddene, hvis ikke du er begejstret for dem. Endvidere er tjenesten helt gratis at benytte. I de grå og deprimerende måneder, kunne du måske tænke dig at lune dig ved en kakkelovn eller pejs. Det er som regel en murermester, som kan assistere dig med dette. Det kan være kringlet at finde en lokal murer selv. Brug derfor vores gratis online tjeneste. Beskriv din opgave allerede i dag og få 3 100% billige tilbud på under 2 hverdage.


Du er landet det helt rigtige sted, hvis du søger efter en murer. Her kan du nemlig - gratis og enkelt - få to-tre friske tilbud fra murermestre på din opgave. Indtast din opgave i skemaet på kun tre minutter og få tre gode tilbud fra murere nær dig. Du vælger selv, hvilket tilbud du vil sige ja tak til. Er der ikke nogen af tilbuddene, du synes om, så er du velkommen til at afvise alle 3 tilbud. Det er som før nævnt gratis og hurtigt så det kan næsten ikke blive enklere. Murerfirmaerne i '.$bynavn.' konkurrerer om din mureropgave og på den måde er du sikret, at du får nogle konkrete murertilbud. Det er problematisk at finde en lokal murer selv, så hvorfor ikke slippe for dette og brug 3murertilbud.nu i stedet? Vælg den nemme løsning og få tre aktuelle tilbud her!

April 22 Få oprettet en fremtidsfuldmagt Sidst udgivet den 22-04-2017

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

En fremtidsfuldmagt træder ikke automatisk i kraft når den er oprettet. Det er udelukkende Statsforvaltningens beslutning, hvornår en fremtidsfuldmagt skal træde i kraft. Hvis fuldmagtsgiveren selv er i stand til det, kan denne anmode Statsforvaltningen om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft. Fuldmægtigen kan ligeledes anmode om, at fuldmagten skal sættes i kraft. Dette kan dog kun ske med en lægeerklæring eller at det på anden måde dokumenteres, at fuldmagtsgiveren befinder sig i en tilstand, hvor fuldmagtsgiveren er ude af stand til selv at varetage sine forhold. Statsforvaltningen foretager således i hvert tilfælde en vurdering af, hvorvidt fuldmagtsgivere befinder sig i en sådan tilstand og sætter derfor kun fuldmagten i kraft, hvis det vurderes at være tilfældet. Når en fremtidsfuldmagt træder i kraft, bliver den tinglyst i personbogen; indtil da kan den frit tilbagekaldes eller ændres. Fremtidsfuldmagten kan ikke tilbagekaldes eller redigeres/ændres, når man har mistet evnen til at råde på egne vegne.

February 3 Sådan får du 3 gratis VVS tilbud Sidst udgivet den 03-02-2017

Få gratis 3 billige tilbud på vvs-arbejde fra pålidelige vvs-installatører. Hvis du har en arbejdsopgave, som skal udføres af en professionel fagmand, så bør du altid få flere tilbud på din opgave. Det foreslår vi fordi de forskellige vvs- firmaer kan have meget varierende priser på vvs-opgaver. Eksempelvis laver en ventilationsmontør ligeledes målinger og analyser af klimatilstande. Husk også at bide mærke i vvs installatørernes anbefalinger og check også gerne, at installatøren ikke er helt ny men er flere år gammelt og dermed har lang erfaring med vvs-håndværk.

Nogle vvs mænd har videreuddannet sig i et bestemt område og kalder sig derfor for fx vvs-installationstekniker, vvs-blikkenslager eller vvs-energispecialist. Det er derfor nødvendigt, at du så nøjagtigt som muligt beskriver, hvorfor du har behov for en bliktud. Så kan din opgave distribueres til de rette vvs-installatører. Din vvs sag formidles til alle de relevante vvs-installatører, vi arbejder sammen med og maksimalt 3 vvs-firmaer får dine kontaktoplysninger. De kontakter dig enten på telefon eller på mail for at få yderligere informationer om problemet eller for at komme med et lokal tilbud. Det er gratis og uforpligtende at indtaste en vvs opgave og du må selv om, om du vil sige ja tak til nogen af tilbuddene.

June 22 3 tilbud på flyttemand - gratis Sidst udgivet den 22-06-2016

Det er ikke spor besværligt at få kontakt til en effektiv flyttemand. På webportalen Billig-flyttemand.dk kan du - gratis og nemt - få 3 godkendte tilbud fra lokale grundige flyttemænd, der gerne vil udføre din flytteopgave. Det eneste du skal gøre er, at udfylde online skemaet på kun 5 minutter og siden modtager du to-tre konkrete tilbud fra professionelle flytteforretninger - og det er som sagt fuldstændigt gratis at indhente tilbud på denne måde. Har du brug for opmagasinering af dine ejendele i kortere eller længere tid så tilbyder en del flyttefirmaer netop denne service. Dit indbo bliver opmagasineret på et lagerhotel i tempererede, støvfri rum med vagt og alle genstande er selvfølgelig forsikret. Har du bestemt dig for at pakke selv, bør du huske, at forsikringen kun gælder for ydre skader. Det er vigtigt, at du tjekker med dit forsikringsselskab, om din egen forsikring dækker evt skader på ejendele, som er oplagret. Opmagasinering på lagerhotel koster fra 200,- kr pr måned afhængig af, hvor stort et lokale du behøver. På onlineportalen Billig-flyttemand.dk kan du finde transportfirmaer, som vil tilbyde afhentning og transport af alt fra affald til flyttelæs. Hvad enten du er skal have flyttet meget eller lidt, fra villa til villa, er der altid mange flyttefirmaer, der er klar til at hjælpe dig.

Find den bedste og billigste flyttemand:

  • Få 3 gratis tilbud fra eksempelvis Flytte-tilbud.dk
  • Få alle 3 tilbud skriftligt.
  • Tjek hvad der er inkluderet i hvert tilbud.
  • Undersøg hvor mange flyttekasser, som er inkluderet.
  • Undersøg om kasserne bliver leveret, eller du selv skal gøre det.
  • Undersøg om det koster en bøde at returnere kasserne for sent.
  • Tjek om både transport og ejendele er forsikret.
  • Klag skriftligt til firmaet hurtigst muligt efter flytningen.
  • Læs om klagemuligheder på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens site www.forbrug.dk
  • Læs om erstatningsansvar for flyttemænd, der er medlem af Dansk Møbeltransport Forening på www.flytning-dmf.dk

 

June 15 Få gratis 3 billige tilbud på gartner Sidst udgivet den 15-06-2016

Mangler du en gartner? Billig-gartner.dk finder dig gratis og enkelt tre seriøse tilbud fra professionelle anlægsgartnere tæt på dig. Du kan enkelt og hurtigt komme i kontakt med en professionel gartner tæt på dig ved hjælp af vores smarte onlineportal på Billig-gartner.dk. Vi har skabt et netværk af grundige gartnerfirmaer fra hele Danmark, så du gratis og let kan modtage tre skarpe tilbud så du undgår selv at skulle ud at spilde ressourcer på at finde havemænd i dit område. Brug Billig-gartner.dk som din billig genvej til at få en kvalitetssikret anlægsgartner. Så snart du har indsendt din haveopgave, udvælger vores konsulenter tre anlægsgartnere, der modsvarer dine behov og på mindre end 2 dage vil du blive kontaktet og få konkurrencedygtige tilbud. Både firmaer og private kan lede efter en havemand til etablering og vedligeholdelse af parker og tilsvarende grønne områder. Vi kan hjælpe dig med enkelt og gratis få en frisk pris på præcis din anlægsgartneropgave. I dag skelnes der normalt ikke mellem en gartner og en anlægsgartner. En anlægsgartner har som regel speciale i anlægsteknik, mens en gartner som regel er specialiseret i plejeteknik og pasning af grønne områder. Skal du bruge du en fast havemand til træfældning, trimme græsplænen eller bekæmpe sne? Savner du en anlægsgartner, som kan vejlede om omlæggelse af en have og udvikle en haveplan? Skal du have fældet det enorme egetræ i nærheden af dit nye drivhus uden at knuse det eller skal du bruge en topkapning? Uanset hvilken opgave kan du få en seriøs anlægsgartner til opgaven via Billig-gartner.dk. Vi har stor fokus på kvalitet, og ønsker at du får en super oplevelse med den havemand, du kommer i kontakt med. Vi kontrollerer derfor kontinuerligt, at vores tilknyttede virksomheder er effektive, og det er naturligvis en betingelse, at de alle er moms-registrerede. En anlægsgartner kan etablere terrasser eller omlægning af nuværende haver. Noget af arbejdet består af brolægning af fliser på trin. Endvidere kan havemænd indlægge vand i haven i form af eksempelvis vandløb. Førend du beslutter dig for en havemand, er der nogle punkter, du skal tage med i dine overvejelser. Eksempelvis kan du overveje hvilken flisetype, du vil have lagt på stien? Har du forslag fra magasiner eller egne ideer, du kan vise brolæggeren? Husk også, at næsten al gartnerarbejde finder sted udenfor, og at det danske vejr som regel udelukker arbejde på visse perioder. Vær derfor også gerne klar i god tid, så noget af arbejdet kan påbegyndes, når solen kigger frem.

May 17 Maler? Få 3 billige tilbud Sidst udgivet den 17-05-2016

Få to-tre billige tilbud fra seriøse malermestre tæt på dig, der gerne vil klare din maleropgave. Beskriv din maleropgave i formularen online på tre minutter og få 3 konkrete tilbud på under 36 timer. Det er helt gratis og uforpligtende, og du kan spare mindst 40% på malerudgiften ved at besøge denne service. Malertilbud.nu er den enkleste måde for alle at lede efter et lokalt malerfirma i Randers, som kan levere et konkret tilbud på din maleropgave. Vi indhenter tre gratis og uforpligtende tilbud. At finde den rigtige malermester til din maleropgave koster tid, hvis du selv skal i gang. Når du benytter dig af vores portal, behøver du ikke bruge tid på f.ex. at lede i telefonbogen. I stedet kan du lade malerfirmaerne komme til dig. Der kan være meget planlægning, når en stue skal males. Man kan selvfølgelig påtage sig at gøre al arbejdet selv, eller i stedet overdrage opgaven til en maler. Nogle vælger at udføre det nemme selv og få erfarne malermestre til at tage sig af de svære steder. Når du skal lede efter et firma nær dig, kan det være indviklet at finde rundt i. Der er et stort antal af malere, der alle ønsker dig som kunde. Derfor kan du med fordel gøre bruge af vores tilbud, så du slipper for arbejdet med at have styr på alle firmaer i dit område. Vi klarer hele arbejder for dig og du kan blot vælge mellem de tilbud du får - enklere bliver det ikke! Vi leverer din opgave til vores tilknyttede interesserede malere, og maksimalt 3 malerfirmaer får lov til at give dig et uforpligtende tilbud. Husk at firmaerne ved at de er i konkurrence med hinanden, så de giver altid de billigste priser på din maleropgave. Husk altid at få et skriftligt tilbud med det samlede beløb. Normalt forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med indendørs maling er for eks.: slibning, patentering (priming), tapetsering, vinduesrenovering, vådrumsmaling mm. Trænger du til et nymalet hjem, så anvend vores gratis hjemmeside til at indhente tre billige tilbud. Vores kompetente samarbejdspartnere er nøje udvalgt og certificerede. Der laves ikke nogen genveje og maleren står altid inde for, at godt håndværk bliver leveret. Vi er virkelig stolte af vores grundige malerfirmaer i Slagelse! Besøg websitet Malertilbud.nu nu!

April 25 Få 3 tilbud på gulvafslibning Sidst udgivet den 25-04-2016

Få 2 - 3 skarpe tilbud på professionel gulvafslibning i hovedstadsområdet. Vælg den afslibning du ønsker og få 2 - 3 konkrete tilbud fra professionel gulvslibere i din by - nemt og hurtigt. Oplys dine krav til hvilken type behandling dit gulv har behov for samt hvilken type efterbehandling du ønsker for eksempel olie eller voks. Udfyld onlineskemaet på under 5 minutter og afvent, at de første gode tilbud leveres. Har dit gulv fået skader så kan du også få dem fixet inden gulvafslibning indledes. Vores tilknyttede firmaer har arbejdet med gulve i adskillige år og har derfor lang erfaring i den korrekte behandling af alle slags trægulv og parketgulv. Kvaliteten af det udførte job er uden tvivl den vigtigste parameter for gulvsliberfirmaerne for at du som kunde, kan være tilfreds med det afsluttede arbejde. Stor erfaring er den bedste garanti for et godkendt resultat. Uanset hvor mange kvadratmeter gulv du ønsker behandlet, kan du her få 3 hurtige tilbud så du selv undgår at skulle kontakte forskellige gulvafslibningsvirksomheder i din kommune. Vores samarbejdspartnere tilbyder gulvafslibning for både private og virksomheder hvor både nye og gamle trægulve afslibes. Formålet med gulvafslibning er både at bringe gulvets oprindelige glans og dybde tilbage samt at øge træets slidstyrke ved at tilføre et slidlag i eksempelvis voks eller lak. En grundig gulvsliber kan høvle mellem 30 og 45 kvm på 1 dag afhængig af overfladen, antallet af dørtrin osv. Udgiften for en ordentlig gulvafslibning afgøres af antallet af kvadratmeter, der skal slibes og jo flere m2 opgaven drejer sig om, jo billigere bliver det per m2. Forvent fra 200,- til 300,- kr pr. m2.

 

April 8 Fotograf? Få gratis 3 tilbud Sidst udgivet den 08-04-2016

Vores gruppe af samarbejdspartnere tilbyder effektiv fotografering til ethvert formål uanset om det handler om for eks. bryllup, erhverv, portræt eller noget helt tredie. Vi står inde for at du modtager de mest konkrete tilbud fra vores tilknyttede erfarne billige fotografer og derudover har vi gjort det let for dig at finde lige præcis den billige fotograf der opfylder kravene til din stil, budget og beliggenhed. Vi kan tilbyde fotografer i forskellige prisklasser med forskellig ekspertise, så du kan vælge nøjagtig den fotograf, som passer til dit behov. Før har det tit været træls at finde en kompetent billig fotograf men det er ikke længere et problem. Du indtaster bare dine fotografønsker på mindre end fem minutter i skemaet online og i løbet af 1-2 dage modtager du t-tre hurtige tilbud fra lokale fotografer i din by, der gerne vil udføre din fotograf opgave. Når du har modtaget dine 3 tilbud, skal du bruge lidt tid for at kigge de modtagne tilbud igennem og sammenligne dem. Du bør sikre dig, at alle udgifter er med i overslaget og du skal være knivskarp på, hvad tilbuddet omfatter i forhold til til fremsendelse af de færdige billeder. Der eksisterer en række forskellige måder at få de færdige billeder på, lige fra papirfotos, over fotobøger til elektroniske kopier i enten lav eller høj kvalitet. Der kan derudover være forskel på, hvor mange færdige fotos tilbuddet består af, såfremt du ikke modtager billederne i høj elektronisk opløsning så du selv kan udprinte yderligere kopier. Husk at tænke over hvilken efterredigering af billederne du vil have. Skal det være naturlige fotos eller skal de have en bestemt stil eller filter tilført. Overvej om du vil have at bryllupsfotografen skal lave arrangerede billeder eller mere impulsive billeder, der mere fanger stemninger og øjeblikke. De fleste fotografer arbejder i hele Danmark, og det kan i visse tilfælde betale sig at antage en børnefotograf i en billigere prisklasse med længere kørsel, end en dyr fotograf tæt på.

March 31 3 tilbud på elinstallationsrapport Sidst udgivet den 31-03-2016

Brug for en billig tilstandsrapport, en billig elinstallationsrapport eller et billigt energimærke? Så er her et godt råd til, hvordan man kan indhente op til tre konkrete tilbud på denne type rapporter - gratis og uforpligtende. På under 5 minutter kan du på websiden Boligtilstand.dk oprette en opgave ved at udfylde skemaet. Inden for 3en dage modtager du tre gode tilbud fra bygningssagkyndige i dit område, der gerne vil lave en billig tilstandsrapport, en billig elinstallationsrapport eller et billigt energimærke for dig. En tilstandsrapport er en samlet visuel oversigt over en boligs synlige skader og risiko for fremtidige skader. Den bygningsrådgiver, som udarbejder tilstandsrapporten, gennemgår bygningen og vurderer den i forhold til andre bygninger af samme art, alder og tilstand. Bygningen bliver ikke sammenlignet med et nyt hus. En tilstandsrapport er resultatet af denne gennemgang. Normalt laves en tilstandsrapport ved et hussalg. I den proces henviser ejendomsmægleren som regel via forsikringsselskabet til en byggesagkyndig, der gerne er i den dyre ende af prisskalaen. En smartere måde er at få to-tre attraktive tilbud fra uafhængige bygningssagkyndige i din kommune - gratis og uforpligtende - på websitet Boligtilstand.dk. Sådan kan man spare op til 30% på en tilstandsrapport. En tilstandsrapport giver både sælger og køber et overblik over ejendommens tilstand. Her undgår man misforståelser og ansvarsmæssige stridigheder. En gennemført rapport er hermed til megen nytte for både køber og sælger. En boligkøber vil normalt efterlyse en tilstandsrapport og her er det sælgers ansvar, at få udarbejdet denne rapport. Som sælger skal du huske, at hvis du glemmer at få skrevet en tilstandsrapport, så kan du efterfølgende drages til ansvar for fejl og mangler i ejendommen. En tilstandsrapport er normalt gyldig i 6 måneder fra den dato, hvor den beskikkede bygningssagkyndige indberetter tilstandsrapporten. En forlængelse af tilstandsrapporten skal bestilles senest fjorten dage før udløbsdatoen. En allonge til tilstandsrapporten bliver tit lavet når der er lavet forbedringer udført på ejendommen i henhold til tidligere tilstandsrapport og kan kun ske i tilstandsrapportens gyldighedsperiode. En allonge øger således ikke tilstandsrapportens gyldighedsperiode. Med en gyldig tilstandsrapport er det muligt at tegne en ejerskifteforsikring, der dækker eventuelle fejl og mangler i op til 10 år. Et energimærke er en opgørelse over en ejendoms energimæssige tilstand i forhold til en gennemsnitlig anvendelse af boligen. Ved en energimærkning bliver boligen inspiceret af energikonsulenten, som laver et energimærke og en energiplan.

March 22 Spar 25% på byggetilsyn Sidst udgivet den 22-03-2016

Brug for byggetilsyn, byggerådgivning eller måske energieffektivisering? Så se her, hvordan du kan få 3 hurtige tilbud - gratis og nemt - på disse emner. På websiden Boligtilstand.dk uploader du din opgave ved at udfylde onlineformularen på kun fem minutter. I løbet af 48 timer modtager du op til tre konkrete tilbud fra byggerådgivere eller energikonsulenter, som meget gerne vil klare din opgave og levere et godt tilbud på den. Overvejer du at bygge en bygning på din nye grund eller foretage den helt store restaurering af huset? Så har du brug for et professionelt byggetilsyn. Det kan være et stor udfordring at fuldføre et byggeprojekt, hvis man ikke har prøvet det før. Der er en mængde aspekter at være opmærksom på i byggeprocessen og ligeledes mange faldgruber. Vores godkendte byggekonsulenter finder alle de almindelige byggefejl, der ofte opstår i et byggeprojekt eller en renovering. Der vil altid forefindes fejl men professionelle bygningsrådgivere finder og noterer dem i tide. Når en aftale om byggetilsyn indgås om byggetilsyn, enes I om det nødvendige antal byggetilsyn samt hvornår i byggeprocessen disse tilsyn skal udføres. Der bliver ligeledes udformet en skriftlig aftale for at sikre at der ikke sker nogen form for misforståelser undervejs i byggeprocessen. Et byggetilsyn varer normalt en lille times tid, hvor det senest udførte arbejde checkes. Når byggetilsynet er afsluttet produceres en rapport med dokumentation af de rapporterede fejl og denne rapport udleveres til den ansvarlige entreprenør. På denne måde bliver entreprenørfirmaet gjort opmærksom på de ting, som skal ændres inden byggeprojektet kan fortsætte. 

En billig energikonsulent kan hjælpe dig med opgaven at energioptimere din bolig. I Danmark bruges ca 45% af al energi til opvarmning, ventilation, lys osv i ejendomme. Således er energioptimering af bygninger et vigtigt område til at nå statens mål for sænkningen af CO2-udledningen. Målet er, at energiforbruget skal mindskes med minimum 45% i eksisterende byggeri og 75% i nybyggeri før 2040. For at dette mål kan nås, må der igangsættes en national omfattende energieffektivisering i både eksisterende og nye bygninger. En gennemgang af en mængde række bygninger har afsløret, at det i gennemsnit er muligt at spare 17% på elforbruget og 20% på varmen. Den største besparelse kan fås ved energieffektivisering af ejendommens ventilationsanlæg. En energikonsulent undersøger din bolig fra kælder til kvist og resultatet er en actionorienteret rapport, som beskriver de konkrete forslag til at energieffektivisere din bolig. Rapporten er direkte velegnet til at indhente seriøse tilbud fra energispecialister, som kan foretage ændringerne hurtigt og billigt. Energikonsulenten gennemgår senere de lavede ændringer så du kan stole på, at det foretagne job er rigtigt udført således at du kan få fortjenesten på det lavere energiforbrug. modtag tre friske tilbud - gratis og uforpligtende - udfyld formularen online med det samme og få kontakt med seriøse energikonsulenter eller byggerådgivere.

March 22 Rengøring - Få 3 tilbud - Gratis Sidst udgivet den 22-03-2016

Har du behov for privat rengøring? Så få tre seriøse tilbud på billig rengøring i brøndby strand. På dette site kan du - gratis og uforpligtende - få op til 3 hurtige kontakter fra seriøse rengøringsvirksomheder i din by, der gerne vil gøre rent for dig. Det kan være kringlet at finde den rigtige kompetente rengøringskone for hvordan ved man, om den pågældende gør det godt nok? For at sikre dig, at det rengøringsfirma du vælger, er seriøs og formår at lave opgaven, skal du skaffe dig adskillige tilbud. Ved at indhente kontakter fra adskillige erfarne rengøringsselskaber, får du et bedre overblik og sikkert også en skarpere pris. Du kan både indhente tilbud på en enkelt rengøring eller en fast aftale, som betyder at du får ordnet dit hjem for eks. 1 gang hver 14. dag. Udfyld skemaet på under 5 minutter og modtag en fast konkret pris på effektiv rengøring af din bolig fra reelle rengøringsfirmaer i din kommune. En reel rengøring af din bolig består som regel af aftørring af støv og afvaskning af alle vandrette overflader, vask af gulve, afvaskning af dørkarme, dørhåndtag, vindueskarme og kontakter. I køkkenet afvaskes alle skabe samt køleskab, komfur, ovn og øvrige hvidevarer. På toilettet rengøres badekar, håndvask, wc og bruser. Spejle og fliser står skinnende blanke, når vores virksomheder er færdige med dit hus. 

Vores net af virksomheder tilbyder seriøs privat rengøring med fokus på højeste kvalitet og til seriøse konkurrencedygtige priser. Ønsker du en rengjort bolig uden selv at skulle vaske og støvsuge, så brug denne gratis serviceportal til at indhente to-tre gode tilbud. Beskriv dine rengøringskrav så præcist som muligt i online formularen, f.ex. kvadratmeter, antal værelser, tæpper, hund og børn. Det gør det lettere for firmaerne at levere dig et billigt skræddersyet tilbud. Husk at denne service er fuldstændig gratis og ikke bindende. Vi er glade for, at du er interesseret i vores tjeneste. Vores net af firmaer er erfarne og billige rengøringsvirksomheder, med mange års kompetence med både privat og offentlig rengøring. Mange har allerede gjort brug af vores tjeneste og har tillid til os. Når du gennemgår de fremsendte tilbud så husk at se efter at alle udgifter er inkluderet og check også gerne firmaernes referencer og profil på eksempelvis Trustpilot. Hvis du leder efter hovedrengøring f.ex. efter en fraflytning af et lejemål, så kan du på sitet indhente 3 seriøse tilbud på lige netop flytterengøring. En sådan hovedrengøring indbefatter normalt aftørring af loft, vask af alle gulve, hårde hvidevarer, vinduer både ude og inde, døre og karme plus alle boligens sanitære installationer. Rengøringsfirmaet tilpasser altid brugen af ??rengøringsmidler og kemikalier til hver enkelte overflade og bruger kun professionelle produkter, der ikke skader dit hus. Få op til to-tre tilbud på ordentlig privat rengøring i Hvidovre - gratis og nemt. Udfyld skemaet nu!